Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu

2021. gada 13. aprīlī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.78, “11”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4498 900 0287 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5830/414730 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0638 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 05 0638.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 495.00.

Izsoles noteikumi.