Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu:

2021. gada 11.maijā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.7, “2”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4498 900 0122 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 439/13191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0631 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0631.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 295.00.

 

Izsole notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 7.maija plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.

Izsoles noteikumi.