Višķu tehnikums 10

Nomas objekta adrese: Višķu tehnikums 10, Višķu pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums: Dienesta viesnīcas kadastra apzīmējums- 4498 005 0449 007
Iznomājamā platība: nedzīvojamā telpa – 34.8 m2

Lietošanas mērķis: pakalpojumi un biroja telpas,
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 17.40 euro (septiņpadsmit euro 40 centi) mēnesī (bez PVN)
Izsoles solis: 0.50 euro (nulle euro 50 centi)
Iznomāšanas termiņš: 3 gadi
Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No 08.02.2016. līdz 16.02.2016. plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās laikā no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00, un no plkst. 12:30 līdz plkst. 16:30, pirmdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, I.Raščevska 26357842 K.Gailīte 29412676,
Izsoles veids: Rakstiska izsole (pirmā)
Izsoles piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 17.februārī plkst. 9.45, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19. kabinetā
Iznomātājs: Pašvaldības aģentūra “Višķi”
Nomas līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu un Nomas līgumu var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. kabinetā un novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldība pārdod/iznomā/nomas tiesību izsoles/Izsludinātās izsoles (http://www.daugavpilsnovads.lv/izsludinatas-izsoles-3)             
Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 26815715

Pieteikums
Izsoles noteikumi
Līgumoprojekts