Višķu bāriņtiesas informācija ‘Covid-19’ ārkārtas situācijas laikā.

CIENĪJAMIE  IEDZĪVOTĀJI!

Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas (turpmāk tekstā- Bāriņtiesa) kā pašvaldības izveidotas iestādes darbību ārkārtējās situācijas laikā nosaka pašvaldība, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem, bet, ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības, norādām, ka Bāriņtiesa strādā parastajā darba režīmā, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju būt uzklausītiem un saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī norāda, ka tiks nodrošināta nekavējoša saņemtās informācijas pārbaude, ja būs saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu vai personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību nenodrošināšana.

Ja Jūsu rīcībā ir ziņas par bērniem, kuri atstāti bez uzraudzības, vai kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības (t.i., atrodas personas, kuras uzņēmušās bērna aprūpi vecāku ceļojuma vai darba brauciena dēļ), vai arī ir bērni,  kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni, vai bērni, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, kā arī informācija, ka aizgādnībā esošo personu aizgādņi neatrodas Latvijā vai nav nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju, par to lūdzam nekavējoties par ziņot Bāriņtiesai, lai Bāriņtiesa varētu veikt darbības savas kompetences ietvaros, lai tiktu nodrošināta bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju drošība, aprūpe un likumiskā pārstāvība.

PATEICAMIES par sapratni un atsaucību!

Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa

27222012; 65449070; 29123998

e-pasts: regina.kudina@viski.lvbarintiesa@viski.lv