Špoģu vidusskolas bibliotēka

Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils raj., LV-5481

Špoģu vidusskolas bibliotēka atrodas skolas telpās. Bibliotēkas telpu platība kopā ar lasītavu ir 82 m2. Lasītavā ir 20 darba vietas. Bibliotēkas fondā ir 9719 grāmatas, mācību grāmatu fondā ir 20951 grāmatas. No 2003. gada grāmatas tiek ievadītas elektroniskajā katalogā. Bibliotēku apmeklē skolas skolēni, bērni ir no vairākām pašvaldībām, skolotāji, tehniskie darbinieki, kā arī pagasta iedzīvotāji.
Bibliotēka piedāvā lasītājiem mācību literatūru, vispārīgo uzziņu un nozaru literatūru, daiļliteratūru, kā arī laikrakstus un žurnālus.

2006. gadā bibliotēka piedalījās projektā „Latgales programma”.

2007. gadā projekta „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē” ietvaros skolas bibliotēka tika papildināta ar mācību un uzziņas literatūras komplektiem.

Bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”.