Sociālais darbs

Višķu pagasta pārvaldē tiek organizēti sociālie pakalpojumi un sociālās palīdzības sniegšana Višķu pagasta teritorijā dzīvojošām personām.

Adrese : Skolas ielā 17, c Špoģi, Daugavpils novads, LV – 5481
Tālr. 65426827, mob. Tel. 26997910
E – pasts: soc@viski.lv
Sociālā darbiniece : Janīna Putāne
Sociālā darbiniece: Janīna Vanaga

Darba laiks

 • pirmdiena: 8.00 – 17.30
 • otrdiena – ceturtdiena 8.00 – 16.30
 • piektdiena 8.00 – 15.30

Pusdienu pārtraukums: 12.00 – 12.30

Sociālā darbinieka uzdevumi

Nodrošināt ģimenēm ( personām ) viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
Sniegt sociālo palīdzību trūcīgajām ģimenēm vai/ un personām, mazaizsargātiem iedzīvotājiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pensijas vecums personām, personām ar īpašām vajadzībām, novērojot klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus ( motivācijas nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c ).
Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pasākumus.
Sniegt informāciju un konsultācijas personām sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos, informēt sabiedrību par valsts un pašvaldību sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību
Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.

Sociālā palīdzība Daugavpils novadā

Saistošie noteikumi

 • Par dzīvokļa pabalsts izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā;
 • Par aprūpes mājas pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā;
 • Par maznodrošinātas ģimenes ( personas ) statusa noteikšanu Daugavpils novada pašvaldībā;
 • Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā.

Sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu veidi:

 • Naudas pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai;
 • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās;
 • papildus sociālie vienreizējie pabalsti;
 • pakalpojumi(aprūpe mājās, aprūpe ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās).

Pagasta sociālie darbinieki:

 • organizē sociālo palīdzību pagasta teritorijā;
 • nodrošina konsultācijas personām (ģimenēm), kurām radušās sociālās problēmas, palīdz atjaunot šo ģimeņu sociālās funkcionēšanas spējas un veicina viņu problēmu risināšanu pašu spēkiem;
 • sniedz pagasta iedzīvotājiem informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus, palīdzību un to sniegšanas kārtību;
 • savas kompetences ietvaros nodrošina sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu un izmaksu, kā arī sociālās palīdzības pasākumiem paredzēto naudas līdzekļu sadali un izmaksu;
 • sniedz iespēju robežās sociālo palīdzību maznodrošinātajiem, sociāli neaizsargātajām ģimenēm;
 • veic sociālo darbu ar ģimenēm, kurās vecākiem atņemtas aprūpes tiesības, sociālā riska ģimenēm un šo ģimeņu bērniem;
 • nodrošina iespēju robežās sociālo palīdzību bērniem-bērņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no sociālā riska ģimenēm;
 • organizē aprūpi mājās veciem, vientuļiem cilvēkiem un citām iedzīvotāju grupām, kam tā nepieciešama;
 • organizē pagasta teritorijā dzīvojošo personu, kurām nepieciešama sociālā aprūpes iestādēs.

Atbalsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

 • 632 iedzīvotājiem klātienē vai telefoniski sniegtas konsultācijas par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
  Veiktas 367 apsekošanas iedzīvotāju dzīvesvietā;
 • Sadarbojoties ar “Latvijas Sarkano Krustu“ pagasta iedzīvotājiem, kuriem bija piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas statuss, tika izsniegtas 630 Eiropas pārtikas pakas, saimniecības un higiēnas 152 pakas un humānā palīdzība ( apģērba un apavu veidā);
 • Apkopota un iesniegta nepieciešamā informācija Latvenergo par trūcīgajām ģimenēm atbalsta saņemšanai norēķiniem par elektrību;
 • Sadarbojoties ar biedrību „Misija „ Atgriešanās pie dieva” pagasta trūcīgajiem iedzīvotājiem izsniegta humānā palīdzība;
 • Lietišķo sieviešu klubs ‘’ Olīvija ‘’ sadarbībā ar Daugavpils novada Sociālo dienestu, organizēja labdarības pasākumu ‘’Ziemassvētku brīnums‘’ – 18  trūcīgas ģimenes Ziemassvētku dāvana;

 • ‘’Laimas’’ un Ziedot lv. labdarības akcija sadarbībā ar Daugavpils novada Sociālo dienestu, organizētajā labdarības pasākumā tika pasniegtas dāvanas 19 bērniem, no trūcīgām ģimenēm.

Višķu pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistu tradicionālie pasākumi

 • Politiski represēto personu atceres diena – 25. marts;

 • Otrā pasaules kara dalībnieku atceres diena – 9. maijs, Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Afganistānā dienējošo atceres diena;
 • Jubilāru sveikšana (80, 90, 100 gadi);

 • Senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām pasākums – oktobrī;
 • Sociālās aprūpes centros dzīvojošo pagasta iedzīvotāju sveikšana Ziemassvētkos.

Piedalāmies arī Daugavpils novada rīkotajos pasākumos:

 • Sporta svētkos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Jaungada pasākums senioriem;
 • Jaungada pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

ATGĀDINĀM, ka pieprasot sociālo palīdzību, ir jārēķinās ar to , ka no Tevis tiek gaidīta aktīva sadarbība ar sociālā darba speciālistiem. Tas veicinās ātrāku palīdzības un pakalpojumu sniegšanu.