Paziņojums par Daugavpils novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Ar šo informējam, ka ar 2012.gada 17.septembri sabiedriskai apspriešanai tiek nodota Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam 1.redakcija, kā arī tā Vides pārskata projekts. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 17.septembra līdz 29.oktobrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks—–:

2012.gada 2.oktobrī plkst.15.00 – Višķu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 17, Špoģu c., Višķu pagastā

Ar dokumentiem sabiedriskās apspriešanas laikā varēs iepazīsties Daugavpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Rīgas ielā 2-31, Daugavpilī), pagastu pārvaldēs to darba laikā, kā arī pašvaldības mājas lapā internetā.

Priekšlikumus var iesniegt rakstveidā līdz 2012.gada 29.oktobrim Daugavpils novada domē, tos adresējot Daugavpils novada domei, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, kā arī katrā pagasta pārvaldē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Priekšlikumus var iesniegt brīvā formā vai izmantojot pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā pieejamo iesnieguma formu. Tālrunis uzziņām – 65476882. E-pasta adrese uzziņām un priekšlikumiem – planojam.novadu@inbox.lv.

Daugavpils novada dome