Makšķerēšana

NOLIKUMS

LICENCĒTAI MAKŠĶERĒŠANAI VIŠĶU EZERĀ, LUKNAS EZERĀ UN DUBNAS UPĒ DAUGAVPILS NOVADA VIŠĶU PAGASTA TERITORIJĀ

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Višķu ezers (306,1 ha), Luknas ezers (409,0 ha) un Dubnas upes posms no Luknas ezera iztekas līdz dzelzceļa tiltam, atrodas Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā.

1.2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I Pielikumu Višķu ezers, Luknas ezers un Dubnas upe (no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā) ir publiskas ūdenstilpes.

1.3. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem un 22.09.1999. Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldē apstiprinātajiem „Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”, un Višķu ezerā ar 06.12.2000. Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldē apstiprinātajiem „Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”.

1.4. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta administratīvajā teritorijā pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu organizē Višķu pagasta pārvalde Daugavpils novada, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17, LV-5481 tālr. 65425347, mob. tālr. 26860311, e-pasta adrese: parvalde@viski.lv .

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Višķu un Luknas ezeru platībā, un Dubnas upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās (skat. 3. pielikums un 4. pielikums).

2.2. Licencētajā makšķerēšanā jāievēro spēkā esošie makšķerēšanu regulējošie normatīvie akti un šī nolikuma prasības.

2.3. Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts divās sezonās: atklātā ūdens sezonā, kad ezeros un upē nav ledus un ledus sezonā, kad ezeros un upē ir ledus.

3. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķerniekiem

3.1. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, saskaņā ar Zvejniecība likumu. Tauvas joslas platums Višķu ezeram, Luknas ezeram un Dubnas upei – 10m.

3.2. Tauvas joslā aizliegts:

3.2.1. iebraukt ar automašīnām;

3.2.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar līdzi atvesto kurināmo;

3.2.3. lauzt kokus, krūmus un bojāt zaļo zonu;

3.2.4. piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus atkritumus;

3.2.5. celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu.

3.3. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem.

3.4. Šī nolikuma 13.2.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām.

3.5. Makšķerniekiem jāievēro Daugavpils novada domes 28.06.2012. saistošo noteikumu Nr.9 „Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās ūdenstilpēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” prasības, kas nosaka, ka šajās ūdenstilpēs aizliegts lietot ūdens motociklus un atpūtas kuģus, kuru motoru jauda pārsniedz 3,7 kW.

4. Makšķerēšanas tiesības

4.1. Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus licencei nepieciešama arī makšķerēšanas karte.

5. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšana licencēm

Nr.p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi Cena, EUR Skaits gadā
1. Gada licence No 01.01.- 31.12. makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus. 11.50 300
2. Mēneša licence Licencē norādītajā mēnesī makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus. 4.50 150
3. Bezmaksas gada licence* Makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus. 150
4. Atklātā ūdens sezonaslicence Laikā kad uz ūdeņiem nav ledus: no krasta, laivas. 7.00 300
5. Ledus sezonas licence Laikā kad uz ūdeņiem ir ledus. 7.00 100
6. Vienas dienas licence Licencē norādītajā dienā no krasta, laivas, ledus. 1.50 800

*- nevar saņemt kā elektronisko licenci

 

6. Bezmaksas gada licenci var saņemt:

6.1. Bezmaksas gada licences ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski represētās personas, kā arī bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras vecākas par 65 gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgo juridisko statusu apliecinošu dokumentu.

6.2. Pēc bezmaksas gada licenču skaita limita sasniegšanas, papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un 6.1.punktā minētajām personām ir jāiegādājas kāda no pilnas maksas licencēm.

7. Licences saturs un noformējums

7.1. Licencē (skat. Licenču paraugus 1.A – 1.F pielikums) tiek uzrādīts:

7.1.1. Licences nosaukums (veids);

7.1.2. Licences derīguma termiņš;

7.1.3. Makšķerēšanas vieta;

7.1.4. Licences kārtas numurs;

7.1.5. Licences cena;

7.1.6. Makšķernieka vārds, uzvārds;

7.1.7. Pašvaldības pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (izņemot, elektroniskās licences).

7.2. Licencei jābūt noformētai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.

7.3. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar licencētās makšķerēšanas nolikumu. Iegādājoties licences elektroniski makšķernieks, autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu, piekrīt licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

8. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

8.1. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu uzskaites lapā pēc norādītās formas (3. pielikums) vai elektroniskā veidā mājaslapā www.epakalpojumi.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA.

8.2. Pēc licencētās makšķerēšanas dienas, sezonas vai gada beigām, makšķerniekam papīra formā esošās lomu uzskaites lapas jānodod vai jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adreses. (Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17, LV – 5481).

8.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izveido sarakstu datorizētā formā ar makšķernieku vārdu, uzvārdu, adresi, licences veidu, licences cenu un atzīmi par makšķernieka lomu uzskaites formu nodošanu. Lomu uzskaites formu neiesniegšana var būt par iemeslu licences iegādes atteikumam nākošajā gadā.

9. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

9.1. Licenču izplatīšanu veic:

9.1.1. Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17 tālr. 65425347, mob. 26860311, pirmdienās no 08.00 līdz 17.30 otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08.00 līdz 16.30, piektdienās no 08.00 līdz 15.30

9.1.2. Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri sestdienās un svētdienās sazinoties pa tālruni mob. 26860311.

9.1.3. Elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licences, var iegādāties SIA „ZZ Dats” internet pakalpojumu mājaslapāwww.epakalpojumi.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA, jebkurā diennakts laikā.

10. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums.

10.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējā summas 30% reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu), pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.

10.2. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 70% paliek Višķu pagasta pārvaldē, kurus Višķu pagasta pārvalde izlieto šādiem mērķiem:

10.2.1. 30% licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju resursu papildināšanai;

10.2.2. 20% pakalpojumu sniegšanai makšķerniekiem saskaņā ar šī nolikuma 12. punktu;

10.2.3. 15% makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas nolikuma prasību ievērošanas kontroles grupas finansēšanai;

10.2.4. 5% licenču realizētājiem.

 

11. Licencētās makšķerēšanas organizētāju pienākumi un piedāvātie papildus pakalpojumi.

11.1. Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši šī nolikuma un citu tiesību aktu prasībām.

11.2. Piedalīties makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē.

11.3. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 10.1 un 10.2 punktā noteiktajām prasībām, kā arī līdzekļu izlietojumu nolikumā paredzētajiem mērķiem.

11.4. Līdz katra gada attiecīgā pusgada sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniegt Lauku atbalsta dienestā finanšu pārskatu par realizēto licenču skaitu, ieņemtajiem līdzekļiem.

11.5.Sniegt informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils novada bezmaksas laikrakstā par licencētās makšķerēšanas ieviešanu un licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

11.6.Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes krastos izvietot atbilstošas norādes zīmes par licencēto makšķerēšanu.

11.7.Veikt makšķerēšanas lomu uzskaiti un iesniegt nepieciešamās atskaites par licencētās makšķerēšanas rezultātiem valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”.

11.8. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar šī nolikuma 1.3.punktā minētajiem Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

11.9. Katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

12. Makšķerēšanas sacensības

12.1. Visās makšķerēšanas sacensībās stingri spēkā esošo makšķerēšanu regulējošo normatīvie aktu un šī nolikuma prasības, kā arī sacensību laikā makšķerniekiem ir jābūt derīgai makšķerēšanas licencei.

12.2. Sacensības tiek organizētas 3 reizes gadā: pavasarī – zemledus makšķerēšana, vasarā – makšķerēšana ar makšķeri no laivas un krasta, bet rudenī – spiningošana no laivas vai krasta „Viktora Lenčevska kausa izcīņa”.

13. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai.

13.1.Licencētās makšķerēšanas organizētājs veic pasākumus zivju resursu saglabāšanā, papildināšanā un aizsardzībā, ievērojot šī nolikuma 1.3.punktā minētos „Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”, „Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”.

13.2. Zivju resursu saglabāšanas kontroli veic: Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, Daugavpils novada domes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri, kontrolē piedalās: valsts policijas un zemessardzes darbinieki.

14. Nolikuma darbības laiks

14.1.Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Daugavpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

14.2. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis”.

14.3. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir līdz 2018.gada 31.decembrim.

15. Nolikuma pielikumi.

15.1. Licenču paraugi 6 veidu licencēm (1.A – 1.F pielikums)

15.2. Lomu uzskaites lapa (2. pielikums)

15.3. Ūdenstilpju shēma: Luknas ezers un Višķu ezers (3. pielikums)

15.4. Ūdenstilpju shēma: Dubnas upes posms (4.pielikums)

1.A pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

1.B pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

1.C pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

1.D pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

1.E pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

1.F pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

2.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

 

Makšķernieku lomu uzskaites lapa

Makšķerēšanas datums Makšķerēšanas ilgums Makšķerēšanas vieta Zivju suga Skaits, gabalos Svars, kg

Makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts __________________________________________________

Ar lomu uzskaiti aizpildītā lapa nododama vai nosūtāma Daugavpils novads, Višķu pagasts, Skola iela 17, Špoģi, LV-5481,

ja nebūs iesniegta makšķernieku lomu uzskaites lapa, nākošajā gadā licences netiks izsniegtas.

 

3. pielikums Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

4. pielikums Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Daugavpils novadā