Makšķerēšana

Spied šeit, lai iegādātos Licenci internetā

Makšķernieku lomu uzskaites lapa

Nolikums PDF formātā

Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā

I Vispārīgie jautājumi

1.Višķu ezers (360,1 ha), Luknas ezers (409,0 ha) un Dubnas upes posms no Luknas ezera iztekas līdz Rēzeknes-Daugavpils dzelzceļa tiltam atrodas Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā.

2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu Višķu ezers, Luknas ezers un Dubnas upe (no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā) ir publiskas ūdenstilpes.

3. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Višķu un Luknas ezera platībā, kā arī Dubnas upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās (3.pielikums). Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, un Vides risinājumu institūta izstrādātajiem 2018. gada Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem Luknas ezeram, gada Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem Višķu ezeram, kā arī tiek organizēta, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” noteikto regulējumu.

4. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta administratīvajā teritorijā organizē Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, e-pasta adrese: parvalde@viski.lv.

II Licencētās makšķerēšanas noteikumi un kontrole

5. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi“, nosakot šādus papildus nosacījumus:

6. Ledus bīstamības periodā aizliegta makšķerēšana no ledus.

7. Ūdenstilpēs aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

8. Šī nolikuma 9.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām.

9. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Augšdaugavas novada domes pilnvarotās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas amatpersonas, kas ieguvušas Valsts Vides dienesta vides sabiedriskā inspektora statusu.

III Makšķerēšanas licenču veidi, maksa par makšķerēšanas licencēm un nosacījumi bezmaksas makšķerēšanas licenču saņemšanai

10. Licencētā makšķerēšana Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta teritorijas robežās atļauta tikai iegādājoties vai saņemot kādu no šādām makšķerēšanas licencēm:

N.P.K. Licences veids Licenču derīguma termiņi Cena (euro)
1. Gada licence No 1.janvāra līdz 31.decembrim makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus 11,50
2. Mēneša licence Licencē norādītajā mēnesī makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus 4,50
3. Gada bezmaksas licence* Makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus
4. Vasaras – rudens sezonas licence No 1.maija līdz 31.oktobrim makšķerēšanai no krasta, laivas 7,00
5. Ziemas – pavasara sezonas licence No 1.novembra līdz 30.aprīlim makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus 7,00
6. Vienas dienas licence Licencē norādītajā dienā makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus 1,50

 

11. Gada bezmaksas licences ir tiesīgas saņemt personas ar invaliditāti un politiski represētās personas, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras vecākas par 65 gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgo juridisko statusu apliecinošu dokumentu, kā arī Luknas ezera, Višķu ezera un Dubnas upes posma Višķu pagasta teritorijā krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi. Gada bezmaksas licenci var saņemt Višķu pagasta pārvaldē, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.

12. Licencētā makšķerēšana tiek iedalīta divās sezonās: vasaras-rudens sezonā no 1.maija līdz 31.oktobrim un ziemas-pavasara sezonā no 1.novembra līdz 30.aprīlim.

IV Licences saturs un noformējums

13. Licencē (licenču paraugi 1A. – 1F. pielikumā) tiek uzrādīts:

13.1. licences nosaukums (veids);

13.2. licences derīguma termiņš;

13.3. makšķerēšanas vieta;

13.4. licences kārtas numurs;

13.5. licences cena;

13.6. makšķernieka vārds, uzvārds;

13.7. personas kas izsniedz licenci paraksts un zīmogs (izņemot, elektroniskās licences).

14. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar licencētās makšķerēšanas nolikumu. Iegādājoties licences elektroniski makšķernieks, autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu, piekrīt licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

IV Makšķernieku lomu uzskaites un makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

15. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu uzskaites lapā pēc norādītās formas (2.pielikums) vai, ja licence iegādāta elektroniski, elektroniskā veidā mājaslapā manacope.lv .

16. Piecu darbdienu laikā pēc licences darbības beigām, makšķerniekam papīra formā esošās Makšķernieku lomu uzskaites lapas jānodod vai jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adreses (Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481) vai, ja licence iegādāta elektroniski, piecu darbdienu laikā pēc licences darbības beigām jāreģistrē loms tīmekļvietnē manacope.lv.

17. Licenču izplatīšanu veic:

17.1. Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, e-pasts parvalde@viski.lv, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30;

17.2. Augšdaugavas novada pilnvarotais makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieris sestdienās un svētdienās, sazinoties pa mobilo tālruni 26860311;

17.3. elektroniskās licences, izņemot gada bezmaksas licences, var iegādāties Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZZ DATS” interneta pakalpojumu mājaslapā www.manacope.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA, jebkurā diennakts laikā.

VI No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

18. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā (līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu) pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.

19. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 80% paliek Višķu pagasta pārvaldes rīcībā, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

VII. Licencētās makšķerēšanas organizētāju pienākumi

20. Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši šī nolikuma un citu tiesību aktu prasībām.

21. Uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

22. Piedalīties makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē.

23. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 18. un 19.punktā noteiktajām prasībām, kā arī līdzekļu izlietojumu nolikumā paredzētajiem mērķiem.

24. Līdz katra gada attiecīgajam pusgadam sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniegt Lauku atbalsta dienestā finanšu pārskatu par realizēto licenču skaitu un ieņemtajiem līdzekļiem.

25. Sniegt informāciju Augšdaugavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils novada vēstis” par licencētās makšķerēšanas noteikumiem un izvietot atbilstošas norādes Luknas ezera, Višķu ezera un Dubnas upes posma Višķu pagasta teritorijas robežās piekrastē.

26. Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes krastos izvietot atbilstošas norādes zīmes par licencēto makšķerēšanu.

27. Veikt makšķerēšanas lomu uzskaiti un iesniegt nepieciešamās atskaites par licencētās makšķerēšanas rezultātiem valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” līdz nākamā gada 1.februārim par iepriekšējo gadu.

28. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar šī nolikuma 3.punktā minētajiem noteikumiem “Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un “Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”, kā arī noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi Valsts Vides dienesta sabiedriskā vides inspektora statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

29. Katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

30. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

31. Organizētāja nozīmētai atbildīgajai personai, kas ieguvusi Valsts vides dienesta sabiedriskā vides inspektora statusu piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

VIII Makšķerēšanas sacensības

32. Visās makšķerēšanas sacensībās stingri ievērot spēkā esošo makšķerēšanu regulējošo normatīvo aktu un šī nolikuma prasības, kā arī sacensību laikā makšķerniekiem ir jābūt derīgai makšķerēšanas licencei, bet personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, papildus licencei nepieciešama arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte.

IX Nolikuma darbības laiks

33. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar visām atbildīgajām institūcijām.

34. Šī licencētās  makšķerēšanas  nolikuma  darbības  termiņš  ir  līdz  gada 31.decembrim.

X Nolikuma pielikumi

35. Pielikumi:

35.1. Licenču paraugi 6 veidu licencēm (1.A – 1.F pielikums)

35.2. Lomu uzskaites lapa (2. pielikums)

35.3. Ūdenstilpju shēma: Luknas ezers, Višķu ezers un Dubnas upes posms (3. pielikums)

 

1.A pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

 

1.B pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

 

1.C pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

 

1.D pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

 

1.E pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

 

1.F pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā

Licences aizmugures daļa

 

2.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā

 

Makšķernieku lomu uzskaites lapa
Makšķerēšanas datums Makšķerēšanas vieta Zivju suga Skaits, gabalos Svars, kg Piezīmes

Makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts: ________________________________

Piecu darbdienu laikā pēc licences darbības beigām, makšķerniekam papīra formā esošās Makšķernieku lomu uzskaites lapas jānodod vai jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adreses (Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481) vai, ja licence iegādāta elektroniski, jāreģistrē loms tīmekļvietnē www.manacope.lv.

Makšķernieku lomu uzskaites lapu neiesniegšana vai loma nereģistrēšana var būt par iemeslu licences iegādes atteikumam tekošajā un nākošajā gadā.

 

3. pielikums Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Luknas ezerā, Višķu ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā