Par zemes privatizāciju lauku apvidos

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredz , ka lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo lauksaimniecības zemi, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts attiecīgajā pašvaldībā.

Zemes nomnieks vai iznomātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldību informē par noslēgtiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem.

Višķu pagasta pārvalde aicina visus  lauksaimniecības zemes nomniekus reģistrēt nomas līgumus Višķu pagasta pārvaldes izveidotajā lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads.