Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.

Brīvs neapbūvēts zemesgabals Atrašanās vieta “Antāni”, Višķu pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums 4498 001 0319
Platība, ha 4.0
Lietošanas mērķis Zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājumi nav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN 185.10
Iznomāšanas mērķis lauksaimniecība
Nomas līguma termiņš 6 gadi

 

Grafisko izkopējumu no kadastra kartes skatīt šeit.

Pieteikums zemes nomai šeit.
Zemesgabala “Antāni”, Višķu pagasts, Daugavpils novads zemes nomas līgums šeit.

Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi, vai iepriekš sazinoties zvanot uz tālruņa numuru 65422232.

Ja uz zemesgabala nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta izsoles kārtībā.

Pieteikšanās uz zemesgabalu nomu ir no 28.02.2019. līdz 06.03.2019. plkst.16.30.

Pieteikties var Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 19.kabinetā, kā arī pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu var iesūtīt uz e-pasta adresi: dome@daugavpilsnovads.lv