Par kustāmās mantas pārdošanu

Višķu pagasta pārvalde:

  1. Pārdot par brīvu cenu Višķu pagasta pārvaldes kustamo mantu – vieglo automašīnu PEUGEOT 406, izgatavošanas gads 2004., reģistrācijas Nr. FF 6613, šasijas Nr. VF38B6FZF81662367, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.AF031489;—–
  2. Apstiprināt vieglās automašīnas nosacīto pārdošanas cenu LVL 270.00 (divi simti septiņdesmit lati 00 santīmi);
  3. Sludinājumu par vieglās automašīnas pārdošanu par brīvu cenu publicēt Višķu pagasta pārvaldes mājas lapā nosakot, ka pieteikums par vieglās automašīnas pirkšanu iesniedzams Višķu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā;
  4. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
  5. Pretendentiem pieteikumu ar savu piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada 27. novembrim.