Realizētie projekti

Projekts “Latgaliešu dzejnieka un barda Edgara Vanaga dzejas grāmatas izdošana un veikto mūzikas ierakstu saglabāšana (veltīta dzejnieka 45 gadu jubilejai)”

Projekta mērķis – latgaliešu dzejnieka Edgara Vanaga literāro darbu un mūzikas saglabāšana Latgales kultūrvidē.
Projekta finansējums – 1939,78 EUR, t.sk. 983,28 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda, a/s “Latvijas Valsts meži” un biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” finansējums, 778,11 EUR Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai”, 178,39 EUR pašfinansējums.

Projekts “Papildus pontonu uzstādīšana atpūtas vietā “Ūdensrozes””

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – Papildus pontona un gala platformas uzstādīšana aiz laipas atpūtas vietā „Ūdensrozes”.
Projekta finansējums – 2851,97 EUR, t.sk.Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai” finansējums 2800 EUR, pašieguldījums 51,97 EUR.

Projekts “Pieredzes apmaiņas brauciens uz Polijas Deszczno pašvaldību”

Projekta mērķis – sniegt atbalstu Daugavpils novada sabiedriski aktīvām personām, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veicināšanu novada teritorijā, iegūt zināšanas par mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstīšanas pasākumu piemēriem ārpus Latvijas, Daugavpils novadam līdzīgā, lielai pilsētai pieguļošā pašvaldībā, bez izteikta centra.
Projekta finansējums – 800 EUR (pašieguldījums).

Projekts “ELFLA projekts (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010) “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana””

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – ceļa seguma izbūve piebraukšanai pie laivu stacijas un ezera, kanāla nogāžu nostiprināšanas pabeigšana, kāpņu izbūve nokļūšanai līdz piestātnes koka klājam, celiņu izbūve, koka tiltiņa izbūve grāvja šķērsošanai pludmales virzienā, aizsargapmaļu ap laivu staciju izbūve, teritorijas planēšana un zālienu atjaunošana, atpūtas vietas izveidošana pie sabiedriskās pirts un citi darbi.
Projekta izmaksas – 36343,68 EUR, t.sk.ELFLA 32709,31 EUR, 3634,37 EUR Daugavpils novada dome.

Projekts “Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu”

Projekta mērķis – sniegt atbalstu Daugavpils novada sabiedriskajām organizācijām un sabiedriski aktīvām personām, lai nākotnē aktīvi iesaistītos aktivitātēs, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veicināšanu novada teritorijā un iegūtu zināšanas par mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstīšanas pasākumu piemēriem Rēzeknē, to realizēšanas gaidu, iespējamiem riskiem un izmaksām, mērķauditoriju, nevalstisko organizāciju lomu to īstenošanā, inovatīviem risinājumiem uzņēmējdarbības veicināšanas praksē. Projekta finansējums – 197,57 EUR (Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai” līdzekļi).

Projekts “Latgales vīru vokālo ansambļu saietu “Še’ vīri kā ozoli dun””

Projekta mērķis – veicināt dziedāšanas tradīcijas Višķu pagastā un Daugavpils novadā kopumā, veidot sadarbību ar citu Latgales pašvaldību amatiermākslas kolektīviem un popularizēt vīriešu lomu dziedāšanas kultūrā.
Projekta finansējums – 791,30 EUR, t.sk. Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai” finansējums 500 EUR, pašieguldījums 291,30 EUR.

Projekts “Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju”

Projekta mērķis – sniegt atbalstu Daugavpils novada sabiedriskajām organizācijām un sabiedriski aktīvām personām un iesaistīties aktivitātēs uzņēmējdarbības veicināšanai Daugavpils novada teritorijā.
Projekta finansējums – 1460 EUR, t.sk. Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai” finansējums 600 EUR, brauciena dalībnieku pašieguldījums 860 EUR.

Projekts “Atbalsts Lauras Bicānes trešā albuma “Lauzīsimies cauri pūlim” izdošanai”

Projekta mērķis – piesaistīt finansējumu Lauras Bicānes trešā albuma “Lauzīsimies cauri pūlim” izdošanai
Projekta finansējums – 1000 EUR (Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai”)

Pieredzes apmaiņas brauciena uz Baltkrieviju organizēšana 35 sabiedriski aktīvām personām

Projekta mērķis – sniegt atbalstu Daugavpils novada sabiedriskajām organizācijām un sabiedriski aktīvām personām kontaktu dibināšanai ar Baltkrievijas sabiedriskajām organizācijām
Projekta finansējums – 2275 EUR, t.sk. Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai” finansējums 1420 EUR, brauciena dalībnieku pašieguldījums 855 EUR.

Helmas Hansones triloģijas “Saules otrā puse” otrās un trešās daļas grāmatu izdošana

Projekta mērķis – nodrošināt Helmas Hansones triloģijas “Saules otrā puse” otrās un trešās daļas grāmatu izdošanai 100 eksemplāros
Projekta finansējums – 1510 EUR, t.sk. Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai” finansējums 1510 EUR

Projekts “Višķu Romas katoļu baznīcas galvenā altāra sienas remonts”

Projekta mērķis – veikt Višķu Romas katoļu baznīcas galvenā altāra sienas remontu.
Projekta finansējums – 5000 EUR, t.sk. Valsts budžeta dotācija 5000 EUR
Projekta rezultāts – veikts Višķu Romas katoļu baznīcas galvenā altāra sienas remonts.

EZF projekti (14-03-ZL16-Z401201-000001) “Atpūtas vietas „Ūdensrozes” iekārtošana pie Luknas ezera” un (15-03-ZL16-Z401201-000001) “Laipas izbūve atpūtas vietā „Ūdensrozes” un ezera krasta grunts tīrīšana”

Atrašanās vieta kartē

Projektu mērķis – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, veicot atpūtas vietas “Ūdensrozes” iekārtošanu pie Luknas ezera un ezera krasta labiekārtošanu
Projektu finansējums – 5839,51 EUR, t.sk. 90% EZF finansējums 5255,56 EUR
Projekta rezultāts – iekārtota atpūtas vieta Luknas ezera krastā pie Višķu putnu novērošanas torņa.

EZF projekts (13-03-ZL16-Z401201-000008) „Višķi uz augšu”

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, veicot Višķu putnu novērošanas torņa vienkāršoto rekonstrukciju.
Projekta izmaksas – 5690,51 EUR (3999,31 LVL), t.sk. 90% EZF finansējums 5121,46 EUR (3599,38 LVL).
Projekta rezultāts – atjaunots skatu tornis un nodrošināta tā droša izmantošana.

EZF projekts (12-03-ZL-Z401201-000017) “Višķu uz viļņa”

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – uzlabot tūrisma infrastruktūras kvalitāti un dažādot tūrisma pakalpojumus Višķu pagastā, lai saglabātu teritorijas apdzīvotību un veicinātu Višķu pagasta publisko ezeru kā tūrisma objektu pievilcību.
Projekta izmaksas – 28443,41 EUR (19 990,14 LVL), t.sk. 90% EZF finansējums 25599,07 EUR (17 991,13 LVL).
Projekta rezultāts – atjaunota laivu stacija, iztīrīts laivu kanāls un ierīkota laivu piestātne.

ELFLA projekts (10-03-LL24-L413203-000001) “Tirgus laukuma izveidošana Višķu pagastā”

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – atbalstīt un dažādot sabiedriskās aktivitātes, kas nodrošina vai veido tirgu un atpazīstamību vietējam produktam ar pievienoto vērtību.
Projekta izmaksas – 14050,03 EUR (9874,42 LVL), t.sk. 90% ELFLA finansējums 12645,03 EUR (8886,98 LVL)
Projekta rezultāts – izveidots tirgus laukums, kur vietējie zemnieki, mājražotāji un citi lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji un amatnieki var realizē savas preces un piedāvāt pakalpojumus.

ELFLA projekts (09-03-LL24-L413101-000001) “Pārvietojamo sanitāro sistēmu iegāde”

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – Infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta izmaksas – 15876,01 EUR (11 157,72 LVL), t.sk. ELFLA finansējums 90% 11 907 EUR (8 368,29 LVL)
Projekta rezultāts – iegādātas 28 pārvietojamās sanitārās sistēmas, kas tiek izmantotas sanitārās tīrības nodrošināšanai pie sabiedriskiem objektiem un publisko pasākumu laikā.