Nomas tiesību izsole Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Nomas objekta adrese: Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Kadastra apzīmējums: :Špoģu vidusskolas kadastra apzīmējums- 4498 004 0459 005

Iznomājamā platība: nedzīvojamā telpa- 8.4 m2

Lietošanas mērķis: pakalpojumi un tirdzniecības telpas,

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 10.20 euro (desmit euro 20 centi) mēnesī (bez PVN)

Izsoles solis: 0.50 euro (nulle euro 50 centi)

Iznomāšanas termiņš: 3 gadi

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No 22.08.2016. līdz 29.08.2016. plkst.18.00 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās laikā no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00, un no plkst. 12:30 līdz plkst. 16:30, pirmdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, I.Raščevska 26357842 K.Gailīte 29412676,

Izsoles veids: Rakstiska izsole (pirmā)

Izsoles piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 30.augustā plkst. 10.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19. kabinetā

Iznomātājs: Višķu pagasta pārvalde

Nomas līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu un Nomas līgumu var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. kabinetā un novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldība pārdod/iznomā – Nomas tiesību izsoles – Izsludinātās izsoles (http://www.daugavpilsnovads.lv/izsludinatas-izsoles-3)

Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 65432482

Izsoles noteikumi
Nomas nosacījumi
Pieteikums
Līgumprojekts
Ēkas plāns