Izsole

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „Višķi”, atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām, paziņo par kustāmās mantas – auto greidera mutisku izsoli ar augšupejošu soli.—–

Izsolāmās mantas nosaukums un atrašanās vieta Autogreideris D-512, virsbūve N2 6673, izlaiduma gads 1968. valsts Nr. T 8526 Daugavpils novads, Višķu pagasts, p/a „ Višķi”
Kur un kad var iepazīties ar izsoles noteikumiem Nolikums var tikt izsūtīts elektroniski vai izsniegts personiski pretendentam, PA „Višķi”, Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads. Kontaktpersonas tālrunis 26815715, e-pasta adrese agentura@viski.lv, mājas lapa www.viski.lv
Izsolāmās mantas nosacītā cena LVL 950,00 bez PVN
Pieteikumu reģistrācija, izsoles vieta un laiks Pieteikumus reģistrē līdz 2013.gada 12.decembrim plkst 10.00

Izsole notiks 2013.gada 12.decembrī plkst 10.00

Izsolītās mantas, nodrošinājuma apmērs. Iemaksas kārtība Dalības maksa Ls 10,00 , nodrošinājums 10 % apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā PA Višķi norēķinu kontā izsoles nolikumā paredzētajā kārtībā
Personas, kam ir pirmpirkuma tiesības Nav
Izsoles veids Mutiska izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība Samaksa 100% LVL 5 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas

Izsoles notekumi.