INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS PAR BŪVPROJEKTU IZSTRĀDI:

Daugavpils novada dome (reģ.nr.90009117568, adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.65422235, e-pasts dome@dnd.lv ) ierosināja būvprojekta izstrādi „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana” Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, zemes gabala kadastra Nr. 4498 005 0452.—–
Būvprojekta izstrāde tiek veikta dokumentu sagatavošanas ietvaros, dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežas programmas projektā „Publisko dīķu ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana Latvijas un Lietuvas pierobežas pašvaldību teritorijās”.

2011.gada 13.aprīlī Daugavpils novada dome iesniedza Daugavpils reģionālās vides pārvaldei (Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5401, tālr.65423219, 28366886, fakss 65426545, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv) iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai.

Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.91 no 17.02.2004 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 9.p., 10.p. prasībām, informējām blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus) par projekta ietvaros paredzētu darbību.

1. Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošanas programma:

– Sakārtot sabiedrībā populāru atpūtas vietu – Luknas ezera krastu Višķu tehnikuma ciemā, padarot to pievilcīgu Višķu pagasta iedzīvotājiem un viesiem.
– Projektā paredzēts attīrīt krastu no niedrēm un krūmiem, izcirst bojātus kokus, nostiprināt krastu ar kokiem un košumkrūmiem, lauku akmeņiem un smilts uzbērumu.
– Labiekārtot un apzaļumot pieguļošu teritoriju. Izveidot dažādas atpūtas zonas bērniem un pieaugušiem ierīkot laipu, ugunskura vietu, bērnu rotaļlaukumu, uzstādīt soliņus, galdus, ierīkot vietu atkritumu konteineru uzstādīšanai, veikt piebraucama ceļa periodisku uzturēšanu (remontu).
– Teritorija, kur plānoti darbi noradīta pielikumā.

Informējam blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus) un visas personas, kuras skar ierosināta darbība, ka līdz 2011.gadā 26.aprīlim var rakstiski iesniegt Daugavpils reģionālās vides pārvaldei (Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5401, tālr.65423219, 28366886, fakss 65426545, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv ) atsauksmes vai priekšlikumus par ierosinātu darbību.