Informācija par projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Špoģu vidusskolā” (vienotais Id.Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/068)

         
Višķu pagasta padome informē, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada 8.janvāra rīkojumu Nr.1-IP „Par darbības programmas papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas—– atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju” izveidotās komisijas 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.6) tika apstiprināts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Špoģu vidusskolā”.

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Špoģu vidusskolā” mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Špoģu vidusskolā, pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības standartu un programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.

Projekta ietvaros plānota:

1. Fizikas, ķīmijas, matemātikas un bioloģijas kabinetu un laboratoriju renovācija;
2. Fizikas, ķīmijas, matemātikas un bioloģijas kabinetu un laboratoriju aprīkošana ar mēbelēm;
3. Vispārējās vidējās izglītības fizikas, ķīmijas, matemātikas un bioloģijas programmu īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
4. Bibliotēkas un mācību videofonda pilnveide, elektronisko apmācības materiālu un programmatūru iegāde.

Projekta iesniegumā norādītās projekta kopējās izmaksas Ls 119 949 no kurām:

– ERAF finansējums Ls 83 633;
– Valsts budžeta dotācija Ls 5 904;
– Pašvaldības finansējums Ls 30 412

Projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši.

Informācija par projekta īstenošanu:

•Ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) saskaņots Iepirkumu plāns.
•Notiek dokumentu saskaņošana vienošanās slēgšanai ar VIAA par projekta īstenošanu.
•2009. gada 25. martā tika izsludināta cenu aptauja “Špoģu vidusskolas dabaszinātņu kabinetu un laboratoriju renovācija”. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2009.gada 20. aprīlim.