Informācija par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/014/049 un „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu tehnikuma ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/015/050 īstenošanu

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā” sākotnējās kopējās izmaksas tika plānotas Ls 334791 apmērā, taču īstenojot projektu tās samazinājās līdz Ls 289031,45. —–
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu tehnikuma ciemā” sākotnējās kopējās izmaksas tika plānotas Ls 386685 apmērā, taču īstenojot projeku tās samazinājās līdz Ls 120856,14

Lai izmantotu radušos ietaupījumus, aģentūra projekta īstenošanas termiņus pagarināja līdz 2011.gada 2.novembrim un 2011.gada 21.martā izsludināja atklātu konkursu „Projektēšana un būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma un Špoģu tehnikuma ciemā”, lai projektā paredzēto aktivitāšu ietvaros realizētu II kārtu un papildus

Višķu tehnikuma ciemā veiktu:

– Esošās pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 790 m,
– 37 jaunu abonementu pieslēgšanās vietu kanalizācijas tīklam izbūvi,
– Rezerves artēziskā urbuma VT Nr.2 rekonstrukciju,

bet Špoģu ciemā veiktu:

– Esošā ūdensvada rekonstrukciju 530 m,
– Jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību 2040 m un 37 jaunu pieslēgumu vietu izveidi,
– Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi,
– Kanalizācijas tīkla paplašināšanu 2260 m ar pieslēgumu centrālajam spiedvadam un 37 jaunu abonementu pieslēgumu vietu izveidošanu