Informācija par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/014/049 un „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu tehnikuma ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/015/050 īstenošanu


Šī gada oktobrī Daugavpils novada Višķu pagastā pabeigta projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu tehnikuma ciemā” realizācija, kas tika īstenoti sadarbībā ar SIA „Vides investīciju fonds”. Šie Projekti tika realizēti ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.—–
Projektu gaitā tika atjaunota dzeramā ūdens attīrīšanas stacija, veikta jaunu ūdensapgādes trašu izbūve un esošo rekonstrukcija vairāk nekā 2,8 km garumā, esošās kanalizācijas trases rekonstrukcija vairāk nekā 1 km garumā un kanalizācijas spiedvada remonts vairāk kā 1,5 km garumā, kā arī – jaunu abonentu pieslēgšana.
Realizējot šos projektus, Višķu un Špoģu tehnikuma ciema iedzīvotājiem tika uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, palielinājās iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināti centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī – tika novērsta neattīrītu notekūdeņu nonākšana apkārtējā vidē tādā veidā samazinot vides piesārņojumu.
Ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu kopējās izmaksas bija ap 410 tūkst. latu, no kuriem 85% ir ERAF līdzfinansējums, 10% – Valsts budžeta līdzfinansējums un 5% – pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldības aizņēmums no Vides investīciju fonda nedaudz vairāk nekā 237 tūkst. latu apmērā tika izmantots projektu pašvaldības finansējuma daļas segšanai, PVN un ERAF daļas priekšfinansēšanai. VIDEO