Informācija par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu tehnikuma ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/015/050 īstenošanas gaitu

2009.gada 3.novembrī starp pašvaldības aģentūru “Višķi” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu tehnikuma ciemā” realizāciju. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.—–
Projekta mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām Višķu pagasta Špoģu ciema teritorijā no 2011.gada. Projekta realizācijas rezultātā iedzīvotājiem tiks nodrošināti Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem atbilstoši ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumi un tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība.
Projekta īstenošanas ilgums – 15 mēneši.
Plānotās projekta kopējās izmaksas Ls 386 685, t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 319 574, no kurām ERAF finansējums Ls 271 637,90, valsts budžeta finansējums Ls 31 957,40.