Informācija par ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Špoģu vidusskolā” (Vienošanās Nr.2009/0024/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/068) īstenošanas gaitu


– 2009.gada 18.maijā noslēgta Vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projekta realizāciju.

– 2009.gada 19.maijā atkārtoti saskaņots iepirkumu plāns.—–
– 2009.gada 4.jūnijā noslēgts būvdarbu līgums ar cenu aptaujā „Špoģu vidusskolas dabaszinātņu kabinetu un laboratoriju renovācija” (identifikācijas Nr. „Višķu pagasta padome 2009/07”) uzvarējušo būvnieku SIA „LD BŪVE”.
– 2009.gada 15.jūnijā uzsākti renovācijas darbi.
– Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8.panta 5.daļas iepirkumam „Projekta Daugavpils rajona Špoģu vidusskolas dabas zinību kabineta un laboratoriju renovācija” administrēšanas izmaksas” rezultātiem 2009.gada 17.jūnijā noslēgti četri uzņēmuma līgumi par projekta administrēšanu. Iepirkuma identifikācijas Nr. „Višķu pagasta padome 2009/10”.