Informācija par ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Špoģu vidusskolā” (Vienošanās Nr.2009/0024/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/068) īstenošanas gaitu


– Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2009.gada 24.jūlija lēmumu Nr.101 „Par Višķu pagasta padomes pārveidošanu un iestādes izveidošanu”, ar 2009.gada 1.augustu projekta īstenošanu ir pārņēmusi Višķu pagasta pārvalde.—–
– 2009.gada 28.septembrī, pamatojoties uz 2009.gada 27.augusta lēmumu Nr.439 „Par ERAF 3.1.3.1.aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinību apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanu” Višķu pagasta padomes uzņemto saistību pārņemšanu”, apstiprināti Vienošanās Nr.2009/0024/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/068 grozījumi Nr.1/2009/3DP/72 par finanšu saņēmēja un atbildīgās amatpersonas maiņu.
– 2009.gada 18.augustā, līdz ar Špoģu vidusskolas dabas zinātņu kabinetu renovācijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu, ir noslēgusies projekta 3.aktivitāte „Vispārējās vidējās izglītības dabas zinību virziena un matemātikas kabinetu renovācija”.
– Ir sastādīts projekta ietvaros iepērkamā bibliotēkas fonda saraksts un veikts pasūtījums SIA „ADAMAS”, projekta 4.aktivitātes „Bibliotēkas un mācību videofonda pilnveide, elektronisko apmācības materiālu un programmatūru iegāde” veikšanai.