Funkcijas

 1. Višķu pagasta pārvalde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā.

  Višķu pagasta pārvalde realizē Daugavpils novada domes noteikto politiku:

  1. iedzīvotāju izglītības jomā,
  2. kultūras jomā,
  3. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
  4. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
  5. aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā,
  6. sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
  7. rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
  8. sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā,
  9. attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
  10. attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
  11. savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
  12. piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
  13. veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
  14. piedalās ugunsgrēku dzēšanā;
  15. organizē skolēnu un pirmsskolas bērnu pārvadājumus;
  16. veic izmaksas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.

  Nodrošinot Pašvaldības funkciju izpildi Višķu pagasta pārvalde:

  1. izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
  2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
  3. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotājiem un juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
  4. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citiem publiskajiem dokumentiem;
  5. reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
  6. veic finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu attiecībā uz šādām domes iestādēm:
   • Pašvaldības aģentūra „Višķi”;
   • Špoģu vidusskola;
   • Špoģu mūzikas un mākslas skola.
  7. nodrošina publiskā interneta punktu darbību;
  8. veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu pagasta teritorijā un izdod administratīvos aktus – nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus un brīdinājumus.

  Višķu pagasta pārvaldei ir šādas tiesības:

  1. sadarboties ar citām Pašvaldības iestādēm, institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām;
  2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām Iestādes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
  3. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs un piedalīties sēdēs;
  4. īstenot citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības.