Bāriņtiesa

Višķu bāriņtiesa apkalpo Ambeļu, Dubnas, Maļinovas, un Višķu pagastu teritoriālās vienības.

Priekšsēdētāja Regīna Kudiņa
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, LV -5481
Tālr.: 65449070
barintiesa@viski.lv

Bāriņtiesa 
 • aizstāv bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas personas citas personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizstāvību;
 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniedz palīdzību bērnam vai citai personai ar ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu personu ar ierobežotu rīcībspēju kriminālprocesā.
Apliecinājumu funkciju izpilde

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem un par kuru izpildi iekasētās valsts nodevas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 • par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 • par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 • par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 • par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.

Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Cienījamie bērni un vecāki!

Atgādinām,
ka „Bērni, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā (no 22.00 līdz 6.00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez uzraudzības (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.panta 7. daļa ).

Par likuma prasību neievērošanu var tikt sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un pārkāpums kvalificēts pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu likuma 172. 4 panta „Par bērna atstāšana bez uzraudzības” vai 173. panta „Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu”.

Višķu pagasta pārvalde,
Višķu bāriņtiesa.

Noderīga Informācija

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētāja un tajā piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.

Bāriņtiesas sēdes notiek Višķu bāriņtiesas telpās (Skolas ielā 17, Špoģos), vai nepieciešamības gadījumā Dubnas, Ambeļu vai Maļinovas pagasta pārvaldes telpās, ja izskata lietas par iedzīvotājiem, kuri ir konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un dzīvo attiecīgo pagastu administratīvajās teritorijās.

Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem dokumentiem var iepazīties konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, to pilnvarotās personas un lietā pieaicinātais tulks, pēc attiecīga, no lietas dalībniekiem saņemta iesnieguma bāriņtiesā.

Ja nav iespējams iepazīties ar lietas materiāliem iesnieguma saņemšanas dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darbadienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās (Skolas ielā 17, Špoģos).

Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas.

Noderīgu informāciju var atrast arī interneta mājas lapās: