Aģentūra “Višķi”

Funkcijas

 • Siltuma ražošana, piegāde un realizācija
 • Komunālo pakalpojumu organizēšana un sniegšana
 • Komunālās saimniecības objektu pārvaldīšana, uzturēšana, ekspluatācija un remonts
 • Komunālās saimniecības objektu celtniecības organizēšana
 • Sadzīves un individuālo atkritumu savākšanas, izvešanas un apsaimniekošanas organizēšana un uzraudzība
 • Ielu, ietvju, pagasta nozīmes ceļu, tiltu un laukumu uzturēšana kārtībā, remontdarbu būvniecības organizēšana
 • Ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismojuma nodrošināšana un uzturēšana kārtībā
 • Pagasta ielu, parku, citu zaļo zonu apstādījumu apkopšana, uzturēšana kārtībā, jauno apstādījumu plānošana un izveide
 • Transporta pakalpojumu organizēšana un transporta pakalpojumu sniegšanas uzraudzība
 • Kultūras vēsturisko pieminekļu, pasaules karos un represijās bojā gājušo piemiņas vietu uzraudzība
 • Valsts, pašvaldību, kā arī investīciju projektu un programmu realizācija un vadīšana Aģentūras kompetences ietvaros
 • Dabas stihiju seku likvidēšanas pasākumu organizēšana

Apsaimniekojamie objekti

PA “Višķi” valdījumā ir nošķirti pamatlīdzekļi Ls 1 448 081 vērtībā (bilances vērtība dibināšanas brīdī) t.sk.

 • Dzīvojamās mājas 20, apkurināmā platība – 7 400 m2, 167 dzīvokļi., 300 iedzīvotāji,
 • Nedzīvojamās ēkas 6, apkurināmā platība 18 527 m2,
 • Ceļi un ielas 91,2 km,
 • Siltumtrases 1,7 km, – Kanalizācijas vadi 12,2 km, – Ūdensvadi 11,1 km,
 • Kabeļu elektrolīnijas 9,1 km,
 • Artēziskās akas 5 gab.

Materiāltehniskā bāze

 • Autobusi
  • – 2 piecdesmit vietīgie
  • – 1 divdesmit vietīgais
  • – 2 mikroautobusi
  • – 1 vieglā pasažieru automašīna
 • Autotransports
  • – 1 kanalizācijas atsūknēšanas un skalošanas mašīna
 • Traktortehnika
  • – 4 vienības traktortehnikas
  • – 2 piekabes
  • – 1 šķeldotājs
  • – 1 frontālais iekrāvējs
  • – 1 Polazzani ekskavators
 • Ražošanas objekti
  • – Špoģu katlu māja – 1 mWh
  • – Višķu tehnikuma katlu māja – 2 mWh
  • – Atdzelžošanas stacijas Vīgantos un Višķu tehnikumā
  • – Notekūdeņu attīrīšanas stacijas Špoģos un Vīgantos
  • – Sūkņu stacijas Višķu tehnikumā un Vīgantos
  • – Ūdenstornis Višķu tehnikumā, Vīgantu ciemā
  • – Mehāniskais komplekss

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” 2018. gada publiskais pārskats.

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” 2019. gada publiskais pārskats.